De MR/HOP

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel en de directeur als adviserend lid.

De bevoegdheden/taken van de MR zijn als volgt:

* in goede harmonie met H.O.P. en teamleden overleg plegen over \ schoolaangelegenheden bv. Leerplan, schoolgids, begroting etc.

* adviserende stem bij wijziging van het beleid tot aanstelling/ontslag \ van personeel.

* adviserende stem bij fundamentele wijziging in de organisatie van de school.

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

Samenstelling MR 2022-2023:

Namens het team: Herwine Wetzels – voorzitter / Ercan Yuksel

Namens de ouders: Narda Teke en Roy Kremer

Adviserend lid: Sandra Lentfert

HULP OUDER PLOEG (HOP)

De hulpouder ploeg is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders vanuit iedere groep. De HOP heeft o.a. als taak:

- relatie ouders - school in stand houden en het verstrekken van informatie \ naar ouders.

- het activeren van interesse voor het schoolgebeuren bij ouders.

- het innen van bijdragen voor de schoolreizen.

- het innen van de vrijwillige ouderbijdragen.

- het verlenen van assistentie bij de uitvoering van activiteiten, b.v. \ Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Carnaval en Paasfeest.